Nahoru
Výuková videa
Nahraj video

Provozní podmínky

1. ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ

1.1. Internetové stránky www.vimproc.cz byly vytvořeny za účelem podpory zájmu žáků základních a středních škol o obor fyziky.

1.2. Garantem projektu „VÍM PROČ!“ je společnost ČEZ, a. s., IČ: 452 74 649, se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53.

1.3. Majitelem domény www.vimproc.cz je společnost ČEZ ICT Services, a. s., IČ: 264 70 411, se sídlem Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 140 53.

1.4. Internetové stránky jsou spravovány společností LMC s.r.o., IČ: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00.

1.5. Výše uvedené subjekty vydávají společně tyto Podmínky užívání internetových stránek www.vimproc.cz, které upravují práva a povinnosti uživatelů internetových stránek.

 

2. DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ

2.1. Není-li stanoveno výslovně jinak, mají následující pojmy význam uvedený v tomto článku:

„Garant“ znamená společnost ČEZ, a. s., IČ: 452 74 649, se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53;

„Správce“ znamená společnost LMC s.r.o., IČ: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00

„Internetové stránky“ znamená internetové stránky www.vimproc.cz;

„Projekt ´Vím proč!´“ znamená projekt prezentovaný na Internetových stránkách sloužící k podpoře zájmu žáků základních a středních škol o obor fyziky.

„Podmínky“ znamenají tyto Podmínky užívání internetových stránek www.vimproc.cz;

„Uživatel“ znamená jakoukoli osobu, která si prohlíží Internetové stránky, seznamuje se s jejich obsahem, obsah Internetových stránek jakkoli využívá, atp.

 

3. UŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK

3.1. Každý Uživatel, který užívá Internetové stránky, je povinen řídit se těmito Podmínkami.

3.2. V případě nezletilých osob je na jejich zákonném zástupci, aby osobám vysvětlil, jak mohou Internetové stránky používat a jaká práva a povinnosti jim z těchto Podmínek vyplývají.

3.3. V případě osob mladších 15 let musí být veškeré úkony učiněny pouze jejich zákonnými zástupci, tj. jedině zákonný zástupce může vyslovit souhlas s těmito Podmínkami a vložit příp. video v souladu s čl. 5 Podmínek.

3.4. Uživatel, který s obsahem těchto Podmínek nesouhlasí, je povinen Internetové stránky opustit.

 

4. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

4.1. Uživatel bere na vědomí, že veškeré materiály, články, zvukové, zvukově-obrazové záznamy či jakékoli další podoby autorských děl, která jsou uvedena na Internetových stránkách, jsou vlastnictvím Garanta či Správce, příp. tyto subjekty mají oprávnění potřebná k jejich užití. Uživatel je oprávněn užívat tato díla výlučně pro svou vlastní soukromou potřebu formou prohlížení či stažení. Uživatel není oprávněn díla jakýmkoli způsobem dále šířit, zveřejňovat, napodobovat, užívat pro sebe či jiného pro obchodní účely, díla jakkoli upravovat, pozměňovat, využívat k vytváření děl odvozených, atp.

4.2. Uživatel bere na vědomí, že poruší-li ustanovení těchto Podmínek, odpovídá za vzniklou újmu.

 

5. VKLÁDÁNÍ VIDEÍ

5.1. Uživatel je oprávněn vkládat na Internetové stránky obrazové či zvukově-obrazové záznamy (dále jen „videa“) zobrazující provedení fyzikálního pokusu a videa s vysvětlením učební látky.

5.2. Video musí splňovat tyto podmínky:

5.2.1. video zachycuje fyzikální pokus, tedy pokus, který dokumentuje působení fyzikálních zákonů, nebo vysvětlení učební látky fyziky

5.2.2. maximální délka videa je 5 minut avšak doporučuje se 3 minuty;

5.2.3. video nebude v rozporu s dobrými mravy či morálními a etickými zásadami, zejména nebude vulgární, nebude propagovat násilí, rasovou, náboženskou či etnickou nesnášenlivost, nebude vyzývat k nenávisti mezi národy či skupinami obyvatel, nebude znevažovat lidskou důstojnost ani urážet jednotlivé osoby, atp.

5.2.4. video nezasahuje do osobnostních práv třetích osob; Uživatel odpovídá za to, že všechny osoby, které budou ve videu znázorněny, souhlasí s pořízením své podobizny a obrazového či zvukově-obrazového záznamu a s jejich užitím při zveřejnění videa v rozsahu stanoveném těmito Podmínkami; Uživatel odpovídá za případnou újmu způsobenou třetím osobám zveřejněním videa bez souhlasu zobrazených osob;

5.2.5. video nezasahuje do autorských práv třetích osob, do práv k ochranným známkám ani do jakýchkoli dalších práv duševního vlastnictví; Uživatel odpovídá za to, že video je prosté takovýchto práv třetích osob a je oprávněn poskytnout Garantovi a Správci práva k užití videa v rozsahu stanoveném těmito Podmínkami; Uživatel bere na vědomí, že odpovídá za případnou škodu způsobenou třetím osobám;

5.2.6. video neznázorňuje nebezpečný pokus, jehož napodobování by mohlo vést ke zranění osob či způsobení jakýchkoli škod.

5.3. Video je po vložení na Internetové stránky posouzeno ze strany Garanta či Správce, zda splňuje podmínky stanovené těmito Podmínkami. Až po této kontrole je video zveřejněno na Internetových stránkách. Garant či Správce však touto předběžnou kontrolou nepřebírají odpovědnost za to, že video nezasahuje do jakýchkoli práv třetích osob. Veškerou odpovědnost za zveřejnění videa nese výlučně Uživatel, který je povinen nahradit jakýmkoli třetím osobám způsobenou škodu, újmu či obohacení v souvislosti s pořízením a zveřejněním videa.

5.4. Posouzení videa dle bodu 5.3. Podmínek je výlučně na rozhodnutí Garanta či Správce. Na zveřejnění videa na Internetových stránkách není právní nárok.

5.5. Garant i Správce mohou video kdykoli z Internetových stránek odstranit, pokud zjistí, že video je v rozporu s těmito Podmínkami či právními předpisy, atp.

5.6. Uživatel bere na vědomí, že pořízení pokusu, jeho provedení i pořízení videa provádí výlučně na svou vlastní odpovědnost.

5.7. Garant ani Správce neodpovídají za případnou škodu, kterou Uživatel způsobí sobě či třetím osobám při provádění pokusu či pořizování videa.

5.8. Garant a Správce doporučují Uživatelům, aby videa i samotný pokus prováděli pod dohledem dospělé osoby, která je dostatečně způsobilá a poskytuje dostatečné záruky pro bezpečné provedení pokusu a pořízení videa.

 

6. UDĚLENÍ SOUHLASU S UŽITÍM VIDEA

6.1. Uživatel bere na vědomí, že video představuje tzv. soutěžní dílo ve smyslu § 61 odst. 3 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon.

6.2. Uživatel dává vložením videa na Internetové stránky Garantovi a Správci časově a prostorově neomezený souhlas s užitím videa na Internetových stránkách i jinde v následujícím rozsahu:

6.2.1. Garant a Správce jsou oprávněni rozhodnout o jakémkoli zveřejnění videa a jeho dalším šíření jakýmikoli prostředky, ať již zachycením na hmotném nosiči, zveřejnění v rámci sítě internet, uložením na počítačová média, atp.;

6.2.2. Garant a Správce jsou oprávněni použít video jakýmkoli způsobem v rámci své činnosti, a to zejména činnosti propagační, reklamní, informační, atp.;

6.2.3. Garant a Správce jsou oprávněni rozhodnout o zpřístupnění videa dalším osobám;

6.2.4. Garant a Správce jsou oprávněni video dle svého uvážení měnit, upravovat, doplňovat, použít v rámci dalšího díla, atp.

6.3. Uživatel bere na vědomí, že oprávnění k užití videa je udělováno zcela bezplatně a že nemá nárok na zaplacení jakékoli odměny ani náhradu nákladů na pořízení videa.

 

7. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Uživatel při vložení videa dle čl. 5 Podmínek uvádí při své registraci osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, emailová adresa a věk.

7.2. Uživatel dává souhlas se zpracováním těchto osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas je udělen Garantovi a Správci, oběma jakožto správcům dle zákona č. 101/2000 Sb.

7.3. Souhlas je udělován za účelem evidence videí, jejich zveřejnění na Internetových stránkách, pro marketingové účely Garanta a Správce, pro reklamní a PR aktivity související s Projektem „Vím proč!“, atp. Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné, avšak bez udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů nelze video zveřejnit na Internetových stránkách.

7.4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu deseti let od udělení souhlasu. Osobní údaje budou zpracovávány po takto dlouhou dobu zejména z toho důvodu, aby mohl Garant a Správce v budoucnu Uživatele kontaktovat, zda se i nadále zajímá o fyziku a příp. zda jej Projekt „Vím proč!“ oslovil. Uživatel může souhlas se zpracováním kdykoli odvolat a požádat Garanta a Správce, aby byly jeho osobní údaje zlikvidovány.

7.5. Uživatel bere na vědomí, že má právo na informaci o tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou zpracovávány. Každý Uživatel, který zjistí nebo se domnívá, že Garant nebo Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat o vysvětlení, nebo požadovat, aby byl odstraněn takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

7.6. Uživatel dává Garantovi a Správci rovněž souhlas, aby na jím uvedenou emailovou adresu byla zasílána:

7.6.1. sdělení týkající se Projektu „Vím proč!“;

7.6.2. další sdělení Garanta či Správce týkající se jejich činnosti, propagace, atp.

7.7. Uživatel bere na vědomí, že souhlas se zasíláním sdělení může kdykoli odvolat.

 

8. MOŽNOST DOMÁHAT SE ODSTRANĚNÍ VIDEA

8.1. Osoba, která o sobě tvrdí, že je autorem videa namísto Uživatele který video na Internetové stránky vložil, příp. osoba, který tvrdí, že video zasahuje do jejích práv, se může u Garanta či Správce domáhat, aby bylo video z Internetových stránek odstraněno.

8.2. Takováto osoba je však povinna Garantovi či Správci prokázat, že video je jejím dílem, příp. že zasahuje do jejích práv.

8.3. Za případné nároky těchto třetích osob odpovídá přímo Uživatel.

 

9. ODPOVĚDNOST UŽIVATELE ZA ŠKODU

9.1. Uživatel odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí Garantovi, Správci či třetím osobám tím, že vloží na Internetové stránky video, které je v rozporu s těmito Podmínkami či obecně závaznými právními předpisy.

 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Garant a Správce si vyhrazují právo znění Podmínek kdykoli změnit, přičemž účinné je vždy znění Podmínek zveřejněné na Internetových stránkách.

10.2. Podmínky v tomto znění jsou účinné od 1. 10. 2015

 

 

Pravidla soutěže

1. POŘADATEL SOUTĚŽE

1.1. Pořadatelem soutěže je společnost ČEZ, a. s., IČ: 452 74 649, se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 (dále jen „Pořadatel“).

 

2. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

2.1. Organizátorem soutěže je společnost LMC s.r.o., IČ: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 (dále jen „Organizátor“).

 

3. PRAVIDLA SOUTĚŽE

3.1. Pořadatel a Organizátor společně vydávají tato pravidla soutěže „Vím proč!“ (dále jen „Pravidla“), kterými jsou stanoveny podmínky soutěže a práva a povinnosti účastníků soutěže.

3.2. Soutěž „Vím proč!“ (dále jen „Soutěž“) je pořádána za účelem podpory zájmu žáků základních a středních škol o fyziku a šíření informací z tohoto předmětu mezi veřejnost.

 

4. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

4.1. Soutěže se mohou zúčastnit žáci základních a středních škol. Osoby mladší 18 let se mohou Soutěže zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. V případě osob mladších 15 let může činit úkony za nezletilého pouze jeho zákonný zástupce.

4.2. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovněprávním či obdobném vztahu k Pořadateli či Organizátorovi a dále osoby, které jsou ve vztahu k těmto osobám osobou blízkou ve smyslu § 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, příp. osoby, kterým účast v soutěži zakazují právní předpisy vztahující se na tyto osoby.

 

5. REGISTRACE

5.1. Osoba, která splňuje podmínky stanovené v čl. 4 Pravidel, se může zúčastnit Soutěže poté, co se zaregistruje na internetových stránkách Soutěže www.vimproc.cz. Okamžikem registrace se osoba stává soutěžícím (dále jen „Soutěžící“).

5.2. Při registraci Soutěžící uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu stanoveném v čl. 11 Pravidel.

5.3. Pro řádnou registraci platí následující pravidla:

5.3.1. osoba starší 18 let provádí registraci sama;

5.3.2. osoba ve věku 15–18 let provádí sama registraci se souhlasem svého zákonného zástupce;

5.3.3. za osobu mladší 15 let může provést registraci pouze její zákonný zástupce.

 

6. ÚČAST V SOUTĚŽI

6.1. Po řádné registraci dle čl. 5 Pravidel se Soutěžící zapojí do soutěže tím, že vloží na internetové stránky www.vimproc.cz video zobrazující jakýkoli fyzikální pokus (dále jen „Soutěžní video“).

6.2. Soutěžící se může Soutěže zúčastnit sám nebo společně se dvěma dalšími osobami. Tyto osoby se nemusí zvlášť registrovat, avšak pro udělení jejich souhlasu s účastí v Soutěži platí pravidla stanovená v čl. 5.3. Pravidel. Soutěžící je povinen uvést při registraci, jakým způsobem se tyto další osoby podílely na pořízení videa.

6.3. Soutěžní video musí splňovat tyto podmínky:

6.3.1. Soutěžní video zachycuje fyzikální pokus, tedy pokus, který dokumentuje působení fyzikálních zákonů, nebo video s vysvětlením učební látky fyziky.

6.3.2. Maximální délka Soutěžního videa nesmí překročit 5 minut, doporučujeme délku 3 minuty;

6.3.3. Soutěžní video nebude v rozporu s dobrými mravy či morálními a etickými zásadami, zejména nebude vulgární, nebude propagovat násilí, rasovou, náboženskou či etnickou nesnášenlivost, nebude vyzývat k nenávisti mezi národy či skupinami obyvatel, nebude znevažovat lidskou důstojnost ani urážet jednotlivé osoby, atp.;

6.3.4. Soutěžní video nezasahuje do osobnostních práv třetích osob – Soutěžící odpovídá za to, že všechny osoby, které budou ve videu znázorněny, souhlasí s pořízením své podobizny a obrazového či zvukově-obrazového záznamu a s jejich užitím při zveřejnění videa v rozsahu stanoveném těmito Pravidly; Soutěžící odpovídá za případnou újmu způsobenou třetím osobám zveřejněním Soutěžního videa bez souhlasu zobrazených osob;

6.3.5. Soutěžní video nezasahuje do autorských práv třetích osob, do práv k ochranným známkám ani do jakýchkoli dalších práv duševního vlastnictví; Soutěžící odpovídá za to, že video je prosté takovýchto práv třetích osob a je oprávněn poskytnout Pořadateli a Organizátorovi práva k užití Soutěžního videa v rozsahu stanoveném těmito Pravidly; Soutěžící bere na vědomí, že odpovídá za případnou škodu způsobenou třetím osobám;

6.3.6. Soutěžní video neznázorňuje nebezpečný pokus, jehož napodobování by mohlo vést ke zranění osob či způsobení jakýchkoli škod

6.4. Soutěžní video je po vložení na internetové stránky posouzeno ze strany Organizátora či Pořadatele, zda splňuje podmínky stanovené těmito Pravidly. Až po této kontrole je Soutěžení video zveřejněno na internetových stránkách Soutěže. Organizátor či Pořadatel však touto předběžnou kontrolou nepřebírají odpovědnost za to, že Soutěžní video nezasahuje do jakýchkoli práv třetích osob. Veškerou odpovědnost za zveřejnění Soutěžního videa nese výlučně Soutěžící, který je povinen nahradit jakýmkoli třetím osobám způsobenou škodu, újmu či obohacení v souvislosti s pořízením a zveřejněním Soutěžního videa.

6.5. Posouzení Soutěžního videa dle bodu 6.3. Pravidel je výlučně na rozhodnutí Pořadatele a Organizátora. Na zařazení Soutěžního videa do Soutěže není právní nárok.

6.6. Pořadatel či Organizátor mohou Soutěžní video kdykoli ze Soutěže vyloučit a odstranit jej z internetových stránek Soutěže, pokud zjistí, že Soutěžní video je v rozporu s těmito Pravidly či právními předpisy, atp.

6.7. Soutěžící bere na vědomí, že pořízení pokusu, jeho provedení i pořízení Soutěžního videa provádí výlučně na svou vlastní odpovědnost.

6.8. Pořadatel ani Organizátor neodpovídají za případnou škodu, kterou Soutěžící způsobí sobě či třetím osobám při provádění pokusu či pořizování Soutěžního videa.

6.9. Pořadatel a Organizátor doporučují Soutěžícím, aby Soutěžní videa i samotný pokus prováděli pod dohledem dospělé osoby, která je dostatečně způsobilá a poskytuje dostatečné záruky pro bezpečné provedení pokusu a pořízení Soutěžního videa.

 

7. UDĚLENÍ SOUHLASU S UŽITÍM SOUTĚŽNÍHO VIDEA

7.1. Soutěžící bere na vědomí, že Soutěžní video představuje tzv. soutěžní dílo ve smyslu § 61 odst. 3 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon.

7.2. Soutěžící dává vložením Soutěžního videa na internetové stránky Soutěže Pořadateli a Organizátorovi časově a prostorově neomezený souhlas s užitím Soutěžního videa v Soutěži i mimo ni v následujícím rozsahu:

7.2.1. Pořadatel a Organizátor jsou oprávněni rozhodnout o jakémkoli zveřejnění Soutěžního videa a jeho dalším šíření jakýmikoli prostředky, ať již zachycením na hmotném nosiči, zveřejnění v rámci sítě internet, uložením na počítačová média, atp.;

7.2.2. Pořadatel a Organizátor jsou oprávněni použít Soutěžní video jakýmkoli způsobem v rámci své činnosti, a to zejména činnosti propagační, reklamní, informační, atp.;

7.2.3. Pořadatel a Organizátor jsou oprávněni rozhodnout o zpřístupnění Soutěžního videa dalším osobám;

7.2.4. Pořadatel a Organizátor jsou oprávněni Soutěžní video dle svého uvážení měnit, upravovat, doplňovat, použít v rámci dalšího díla, atp.

7.3. Soutěžící bere na vědomí, že oprávnění k užití Soutěžního videa je udělováno zcela bezplatně a že nemá nárok na zaplacení odměny, náhradu nákladů na pořízení Soutěžního videa ani účast v Soutěži.

 

8. URČENÍ VÝHERCE

8.1. Soutěž probíhá v následujících kategoriích:

8.1.1. Soutěžní video žáků základních škol vybrané odbornou porotou;

8.1.2. Soutěžní video žáků základních škol vybrané veřejností;

8.1.3. Soutěžní video žáků středních škol vybrané odbornou porotou;

8.1.4. Soutěžní video žáků středních škol vybrané veřejností;

8.1.5. Nejpopulárnější video každého soutěžního měsíce s výjimkou března, které získá nejvíce hlasů veřejnosti v konkrétním měsíci.

8.2. Odborná porota bude složena z pěti osob určených Pořadatelem.

8.3. Pravidel, přičemž kritériem pro Odbornou porotu je přínos Soutěžního videa v oblasti fyziky. Posouzení přínosu je výlučně na zvážení odborné komise.

8.4. Volba veřejnosti probíhá prostřednictvím hlasování na internetových stránkách www.vimproc.cz. Každá osoba může hlasovat pouze jedenkrát.

8.5. V každé z kategorií dle bodu 8.1.2. a 8.1.4. Pravidel budou vybrána tři Soutěžní videa, která získají nejvyšší počet hlasů od veřejnosti.

 

9. VÝHRY V SOUTĚŽI

9.1. Výhry v Soutěži jsou následující:

9.1.1. Pro kategorii dle bodu 8.1.1. Pravidel:

1. místo: značkový tablet, příspěvek 200 000 Kč pro školu, na kterou v době konání soutěže dochází autor či autoři videa. V případě několika autorů z různých škol náleží příspěvek té škole, na kterou dochází ten z autorů, který registruje tým. Po oznámení vítězství se se zástupcem školy domluví další postup potřebný pro získání grantu (vyplnění formuláře, představení projektu učebny, komunikace s Nadací ČEZ a další potřebné náležitosti).

2. místo: značkový tablet

3. místo: značkový tablet

9.1.2. Pro kategorie dle bodu 8.1.2. Pravidel:

1. místo získává video Soutěžícího (dle bodu 6.2) s největším počtem hlasů veřejnosti: Soutěžící získá exkurzi šitou na míru v některém z provozů společnosti ČEZ, a. s., a třída, ze které je Soutěžící, získá vstupenky do zábavního vědecko-technického parku.

9.1.3. Pro kategorie dle bodu 8.1.3. Pravidel:

1. místo: značkový tablet, příspěvek 200 000 Kč pro školu, na kterou v době konání soutěže dochází autor či autoři videa. V případě několika autorů z různých škol náleží příspěvek té škole, na kterou dochází ten z autorů, který registruje tým. Po oznámení vítězství se se zástupcem školy domluví další postup potřebný pro získání grantu (vyplnění formuláře, představení projektu učebny, komunikace s Nadací ČEZ a další potřebné náležitosti).

2. místo: značkový tablet

3. místo: značkový tablet

9.1.4. Pro kategorie dle bodu 8.1.4. Pravidel:

1. místo získává video Soutěžícího (dle bodu 6.2) s největším počtem hlasů veřejnosti: Soutěžící získá exkurzi šitou na míru v některém z provozů společnosti ČEZ, a. s. a třída, ze které je Soutěžící, získá vstupenky do zábavního vědecko-technického parku.

9.1.5. Pro kategorii dle bodu 8.1.5. Pravidel:

Soutěžící, jehož video v kalendářním měsíci konání soutěže (s výjimkou března 2016) získá nejvíce hlasů veřejnosti (tj. vždy od prvního do posledního dne v daném měsíci), obdrží drobnou cenu v podobě dárkového balíčku od Skupiny ČEZ. Soutěžící může cenu za nejpopulárnější video měsíce obdržet pouze jednou. V případě, že další měsíc získá opět nejvíce hlasů, cenu získá další Soutěžící v pořadí, který cenu ještě nezískal.

9.2. Pořadatel a Organizátor si vyhrazují právo nahradit výhry výhrou srovnatelné hodnoty dle svého uvážení.

9.3. Výhry budou předány Soutěžícím po telefonické dohodě v místě, na kterém se obě strany dohodnou.

9.4. Organizátor soutěže hradí i srážkovou daň z výhry.

 

10. DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE

10.1. Vkládání videí během soutěže probíhá od 1. 10. 2017 do 31. 3. 2018.

10.2. Hlasování veřejnosti bude ukončeno dne 31. 3. 2018 a odborná porota zvolí výherce do 15. 5. 2018.

10.3. Výherci budou zveřejněni na internetových stránkách Soutěže.

10.4. Výherci budou kontaktováni na emailovou adresu uvedenou při registraci.

 

11. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1. Soutěžící uděluje při registraci rovněž souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Pro udělení souhlasu platí pravidla stanovená v čl. 5.3. Pravidel.

11.2. Soutěžící uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů Pořadateli a Organizátorovi, oběma subjektům jakožto správcům osobních údajů.

11.3. Souhlas je udělován k osobním údajům v rozsahu jméno, příjmení, emailová adresa, věk Soutěžícího, škola a třída, jejímž je Soutěžící žákem.

11.4. Souhlas je udělován za účelem organizace soutěže, vyhodnocení a zveřejnění výsledků soutěže, pro marketingové účely Pořadatele a Organizátora, pro reklamní a PR aktivity související se Soutěží, atp. Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné, avšak bez udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů se nelze Soutěže zúčastnit.

11.5. Osobní údaje budou zpracovávány po deseti let od skončení Soutěže. Osobní údaje budou zpracovávány po takto dlouhou dobu zejména z toho důvodu, aby mohl Pořadatel či Organizátor Soutěžícího v budoucnu kontaktovat, zda se i nadále zajímá o fyziku a příp. jaký typ dalšího vzdělání si Soutěžící zvolil. Soutěžící může kdykoli po skončení Soutěže souhlas se zpracováním odvolat a požádat Pořadatele a Organizátora, aby byly jeho osobní údaje zlikvidovány.

11.6. Soutěžící bere na vědomí, že má právo na informaci o tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou zpracovávány. Každý Soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že Pořadatel či Organizátor provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat o vysvětlení, nebo požadovat, aby byl odstraněn takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

11.7. Soutěžící dává Pořadateli a Organizátorovi rovněž souhlas, aby na jím uvedenou emailovou adresu byla zasílána:

11.7.1. sdělení týkající se Soutěže;

11.7.2. další sdělení Pořadatele či Organizátora týkající se jejich činnosti, propagace, atp.

11.8. Soutěžící bere na vědomí, že souhlas se zasíláním sdělení může kdykoli odvolat, vyjma souhlasu se zasíláním sdělení týkajících se Soutěže po dobu účasti Soutěžícího v Soutěži.

 

12. MOŽNOST DOMÁHAT SE ODSTRANĚNÍ SOUTĚŽNÍHO VIDEA

12.1. Osoba, která o sobě tvrdí, že je autorem Soutěžního videa namísto Soutěžícího, který Soutěžní video do Soutěže vložil, příp. osoba, který tvrdí, že Soutěžní video zasahuje do jejích práv, se může u Pořadatele nebo Organizátora domáhat, aby bylo Soutěžní video vyloučeno ze Soutěže a odstraněno z internetových stránek Soutěže.

12.2. Takováto osoba je však povinna Pořadateli či Organizátorovi prokázat, že Soutěžní video je jejím dílem, příp. že zasahuje do jejích práv.

12.3. Do okamžiku, než bude právo osoby dle čl. 12.2. Pravidel Pořadateli či Organizátorovi prokázáno, nemohou Pořadatel či Organizátor proti Soutěžnímu videu žádným způsobem zasáhnout, neboť by tím mohli neoprávněně poškodit Soutěžícího v Soutěži.

12.4. Za případné nároky těchto třetích osob odpovídá přímo Soutěžící.

 

13. ZRUŠENÍ SOUTĚŽE

13.1. Pořadatel a Organizátor mají právo Soutěž kdykoli dle svého uvážení zrušit, a to zejména tehdy, pokud bude zaznamenáno neregulérní chování Soutěžících, bude zjištěno, že výsledky Soutěže byly zmanipulovány, atp.

 

14. ZMĚNA PRAVIDEL SOUTĚŽE

14.1. Pořadatel a Organizátor si vyhrazují právo kdykoli změnit tato Pravidla.

14.2. Pravidla v aktuálním znění jsou vždy zveřejněna na internetových stránkách Soutěže.

 

V Praze, dne 1. října 2017